52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
รหัสชุดวิชา: 52203บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.สิริวรรณ จันทรจุลกะและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2/2559)
ISBN/Barcode: 9786161611088
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปอนด์
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611088
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.สิริวรรณ จันทรจุลกะ
หน่วยที่ 2. การจัดหาน้ำสะอาด ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 3. การจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 4. การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 5. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 6. การจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 7. มลพิษทางรังสี ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 8. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผู้แต่ง ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 9. การจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ ผู้แต่ง รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล อ.เนตรชนก เจริญสุข
หน่วยที่ 10. การจัดการสารเคมีอันตราย ผู้แต่ง อ.เนตรชนก เจริญสุข
หน่วยที่ 11. การสุขาภิบาลอาหาร ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
หน่วยที่ 12. การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
หน่วยที่ 13. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
หน่วยที่ 14. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้แต่ง อ.สิริวรรณ จันทรจุลกะ
หน่วยที่ 15. แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและระบบบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
3649/m_52203อ1-7.jpg
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7
3707/m_52203อ8-15.jpg
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15
3708/m_52203บ1-15.jpg
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์