71414 การควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพอาหาร
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 71414 การควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพอาหาร
รหัสชุดวิชา: 71414บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงามและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2559
ISBN/Barcode: 9786161611248
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปอนด์
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
71414 การควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพอาหาร (Food Quality Control and Assurance) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161611248
หน่วยที่ 1. หลักการคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
หน่วยที่ 2. หลักการควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้วิธีการทางสถิติ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์
หน่วยที่ 3. การควบคุมคุณภาพอาหารโดยใช้แผนภูมิควบคุม ผู้แต่ง อ.ดร.ศรชัย สินสุวรรณ อ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล
หน่วยที่ 4. การควบคุมคุณภาพอาหารที่เกี่ยวข้องกับการซักตัวอย่าง ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
หน่วยที่ 5. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางเคมี ผู้แต่ง ผศ.ดร.บังอร เหมัง อ.ดร.ศรชัย สินสุวรรณ
หน่วยที่ 6. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางกายภาพ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิติมา จิตตินันทน์
หน่วยที่ 7. เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีการทางประสาทสัมผัส ผู้แต่ง ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
หน่วยที่ 8. การทดสอบและการประเมินคุณภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง รศ.ดร.ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 9. กฎหมายอาหารกับการประกันคุณภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมโภช พจนพิมล
หน่วยที่ 10. มาตรฐานอาหารในประเทศเพื่อการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ศศิมน ปรีดา
หน่วยที่ 11. มาตรฐานอาหารในระดับสากลเพื่อการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร ผู้แต่ง อ.กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์ อ.ยุพา เหล่าจินดาพันธ์
หน่วยที่ 12. มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.ปพนวีณ์ สุทธิประสิทธิ์
หน่วยที่ 13. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สายน้ำผึ้ง ทองใส
หน่วยที่ 14. การบูรณาการมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการควบคุมและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม รศ.ศศิมน ปรีดา
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์