60434 (20603105) วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60434 (20603105) วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
รหัสชุดวิชา: 60434(20603105)บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.จรินทร์ เทศวานิชและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2559)
ISBN/Barcode: 9786161612184
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปอนด์
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60434 (20603105) วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ (Research Methodology and Information Technology for Economic Studies) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612184
หน่วยที่
 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่
 2การกำหนดประเด็นปัญหาและกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธวิศิษฏ์
หน่วยที่
 3. การทบทวนวรรณกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
หน่วยที่
 4. การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.ณัฏฐพร พิมพายน อ.เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
หน่วยที่
 5. การออกแบบการวิจัย และการเขียนโครงการวิจัย ผู้แต่ง รศ.รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์
หน่วยที่
 6. ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์
หน่วยที่
 7. การวัดตัวแปรและการเลือกใช้สถิติ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
ผศ.ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
หน่วยที่ 8. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
หน่วยที่ 9. การประมวล การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูล ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 10. การรายงานผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้งานวิจัย ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีบิ๊กดาตาสำหรับเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
หน่วยที่ 12. การใช้ซอฟแวร์ตารางทำการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
หน่วยที่ 13. การแสวงหาข้อมูลและความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์
I ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษางานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
II ผู้แต่ง รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์