10121 อารยธรรมมนุษย์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 10121 อารยธรรมมนุษย์
รหัสชุดวิชา: 10121อ 6-10
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2560 ปรับปรุงครั้งที่ 4/2559
ISBN/Barcode: 9786161611897
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 250
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
10121 อารยธรรมมนุษย์ (Human Civilization) ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611767 เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611897 เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ราคา 250 บาท ISBN 9786161611903
หน่วยที่ 6. อารยธรรมอียิปต์ กรีก โรมัน ผู้แต่ง รศ.สุวิทย์ ไพทยวัฒน์
หน่วยที่
7. อารยธรรมตะวันตกยุคกลาง ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
หน่วยที่
8. อารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการและการพัฒนาสู่รัฐชาติ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ ผศ.สุวิมล รุ่งเจริญ อ.นิศากร บุตรงามดี
หน่วยที่ 9. อายธรรมยุคใหม่ ผู้แต่ง อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
หน่วยที่ 10. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.เมธีพัชน์ จงวโรทัย
3785/m_10121อ11-15.jpg
10121 อารยธรรมมนุษย์ เล่ม 3 หน่วยที่ 11-15
3839/m_10121บ1-15.jpg
10121 อารยธรรมมนุษย์ แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
3780/m_10121อ1-5.jpg
10121 อารยธรรมมนุษย์ เล่ม 1 หน่วยที่ 1-5
3781/m_10121อ6-10.jpg
10121 อารยธรรมมนุษย์ เล่ม 2 หน่วยที่ 6-10
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์