10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
รหัสชุดวิชา: 10161บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.สวนิต ยมาภัยและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2560 ปรับปรุงครั้งที่ 3/2559
ISBN/Barcode: 9786161612207
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปอนด์
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161612207
หน่วยที่ 1. การสื่อสารด้วยภาษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย
หน่วยที่ 2. ความคิดกับภาษา ผู้แต่ง รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย
หน่วยที่ 3. หลักการใช้คำเพื่อการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.บุปผา บุญทิพย์
หน่วยที่ 4. หลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.บุปผา บุญทิพย์
หน่วยที่ 5. ทักษะศิลปะการฟัง ผู้แต่ง รศ.ธิดา โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 6. ทักษะการพูด ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี
หน่วยที่ 7. การพัฒนาทักษะการพูด ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี
หน่วยที่ 8. ทักษะการอ่าน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย
หน่วยที่ 9. การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
หน่วยที่ 10. ทักษะการเขียน ผู้แต่ง รศ.ร.อ.หญิง ดร.ปรียา หิรัญประดิษฐ์
หน่วยที่ 11. การเขียนในชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง รศ.ธิดา โมสิกรัตน์
หน่วยที่ 12. ศิลปะการใช้ภาษา ผู้แต่ง ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
หน่วยที่ 13. การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ ผู้แต่ง ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
หน่วยที่ 14. การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปรมินท์ จารุวร
หน่วยที่ 15. การใช้ภาษาเพื่อศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล รศ.สำรวย กมลายุตต์ ผศ.วสันต์ รัตนโภคา
3800/m_10161บ1-15.jpg
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์