80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
รหัสชุดวิชา: 80308บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 12/2558
ISBN/Barcode: 9789749756270
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊ฟ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ (Thailand and Foreign Relations) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749756270
หน่วยที่ 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
หน่วยที่ 2. แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
หน่วยที่ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.1792-พ.ศ.2394) ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ
หน่วยที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้แต่ง รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ
หน่วยที่ 5. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่ประเทศตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้แต่ง ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ รศ.รสลิน ศิริยะพันธุ์
หน่วยที่ 6. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ผู้แต่ง  ผศ.ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยที่ 7. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐเซีย ผู้แต่ง รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร
หน่วยที่ 8. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แต่ง รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
หน่วยที่ 9. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ผู้แต่ง รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
หน่วยที่ 10. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์นิวัฒน์
หน่วยที่ 11. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แต่ง อ.ดร.ดลยา เทียนทอง อ.สุภาภรณ์ ตั้งตรงไพโรจน์
หน่วยที่ 12. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ผู้แต่ง รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม
หน่วยที่ 13. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ผู้แต่ง อ.ดร.ดลยา เทียนทอง
หน่วยที่ 14. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผู้แต่ง อ.สมชัย จรณะสมบูรณ์
หน่วยที่ 15. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแอฟริกาและลาตินอเมริกา ผู้แต่ง อ.สมปฤณ นิยมไทย
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์