50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสชุดวิชา: 50103บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.ธวัชชัย วรพงศธร (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.สุรเดช ประดิษฐบาทุกา (ผู้ปรับปรุง)และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2558 ปรับปรุงครั้งที่ 3/2558
ISBN/Barcode: 9786161607647
ขนาด: “10 ¼ x 7 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปอนด์
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Statistics and Research in Health Sciences) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161607647
หน่วยที่ 1. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย วรพงศธร (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.สุรเดช ประดิษฐบาทุกา (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่
2. ระบบสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวาณี สุรเสียงสังข์ (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่
3. รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรเดช ประดิษฐบาทุกา
หน่วยที่
4. แนวทางการเขียนโครงการและการวิจัย ผู้แต่ง รศ.สมทรง อินสว่าง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่
5. การชักตัวอย่าง ผู้แต่ง รศ.วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
หน่วยที่
6. เครื่องมือที่ใช้เพื่อการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (ผู้เขียนเดิม) อ.ดร.กุญชร เจือตี่ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่
7. การจัดการข้อมูลวิจัย ผู้แต่ง รศ.ดร.วงเดือน ปั้นดี
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ดร.วงเดือน ปั้นดี
หน่วยที่ 9. การแจกแจงความน่าจะเป็น ผู้แต่ง รศ.วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
หน่วยที่ 10. การประมาณค่าและการนำเสนอข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรเดช ประดิษฐบาทุกา (ผู้เขียนเดิม) ผศ.ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 11. การทดสอบความแตกต่าง ผู้แต่ง รศ.ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ
หน่วยที่ 12. การทดสอบความสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ
หน่วยที่ 13. สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรเดช ประดิษฐบาทุกา
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย วรพงศธร
หน่วยที่ 15. การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.เพียงจันทร์ โรจนวิภาต (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน (ผู้ปรับปรุง)
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์