2291735 บูรณาการการจัดการองค์การธุรกิจและสหกรณ์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2291735 บูรณาการการจัดการองค์การธุรกิจและสหกรณ์
รหัสชุดวิชา: 2291735
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2561
ISBN/Barcode: 9786161615031
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ถนอมสายตา
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 290
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
2291735 บูรณาการการจัดการองค์การธุรกิจและสหกรณ์  (Integrated Management of Business Organizations and Cooperatives) โดย รศ.ส่งเสริม  หอมกลิ่น  พิมพ์ครั้งที่ 1/2561 จำนวน  312 หน้า ราคา 290 บาท ISBN 9786161615031
ประมวลองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเชิงบูรณาการ จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน  ทั้งจากการสอน การทำงานภาคสหกรณ์  การเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน วิทยากรด้านสหกรณ์ รวมถึงการค้นคว้าเอกสารตำราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฏี หลักการและเครื่องมือในแต่ละด้าน เพื่อให้องค์ความรู้การบริหารงานสหกรณ์ในเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ และผู้สนใจทั่วไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์การสหกรณ์หรือองค์การธุรกิจต่าง ๆ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการจัดการองค์การธุรกิจและสหกรณ์ รับชมรายการรอบรู้กับมสธ.ประชาสัมพันธ์ตำราโดยผู้เขียน

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์