82327 อาเซียนเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 82327 อาเซียนเบื้องต้น
รหัสชุดวิชา: 82327บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2561
ISBN/Barcode: 9786161616847
ขนาด: “7 ½ x10 ¼”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปอนด์
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
82327 อาเซียนเบื้องต้น (Introduction to ASEAN)  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท 9786161616847 
หน่วยที่ 1 วิสัยทัศน์ ปัญญาชน กับการรวมกลุ่มภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 2 แนวคิดเรื่องการรวมกลุ่ม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ
หน่วยที่ 3 พัฒนาการของอาเซียนในช่วง 4 ทศวรรษแรก ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 4 บริบททางการเมืองของประเทศอินโดนีเซีย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
หน่วยที่ 5 บริบททางการเมืองของประเทศมาเลเซีย ผู้แต่ง อ.มนัสวี อรชุนะกะ
หน่วยที่ 6 บริบททางการเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ ผู้แต่ง รศ.สีดา สอนศรี
หน่วยที่ 7 บริบททางการเมืองของประเทศสิงคโปร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม
หน่วยที่ 8 บริบททางการเมืองของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
หน่วยที่ 9 โครงสร้างสถาบันของอาเซียนทศวรรษ 1960-1990 ผู้แต่ง อ.ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล
หน่วยที่ 10 เครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลกของอาเซียน ผู้แต่ง ผศ.ปราณี ทิพย์รัตน์
หน่วยที่ 11 อาเซียนในสายตาโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์
หน่วยที่ 12 การขยายความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัยวฒน์ ม่านศรีสุข
หน่วยที่ 13 การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
หน่วยที่ 14 ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ผู้แต่ง อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี
หน่วยที่ 15 เหลัยวหลังแลหน้า อาเซียนสู่ศตวรรษที่21 ผู้แต่ง รศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์