21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย
รหัสชุดวิชา: 21223 อ8-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.อภิรดี ไชยกาลและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 2/2561
ISBN/Barcode: 9786161613594
ขนาด: 7 ½“ x10 ¼”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย ( Education Management and Curriculum for Early Childhood) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161613266 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161613594  แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161613679
หน่วยที่ 8. การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา ผู้แต่ง อ.ดร.อภิรดี ไชยกาล
หน่วยที่ 9. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย ผู้แต่ง รศ.ดร.อรุณี หรดาล
หน่วยที่ 10. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์-จิตใจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
หน่วยที่ 11. 
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสังคม ผู้แต่ง ผศ.วัฒนา ปุญญฤทธิ์
หน่วยที่ 12. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด ผู้แต่ง อ.ดร.กันตวรรณ มีสมสาร
หน่วยที่ 13. การประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา ผู้แต่ง  อ.กัญจนา ศิลปกิจยาน
หน่วยที่ 14. การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.ดร.เพ็ญศรี แสวงเจริญ
หน่วยที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้านและชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์