2200115 การบริหารจัดการภาครัฐใหม่
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2200115 การบริหารจัดการภาครัฐใหม่
รหัสชุดวิชา: 2200115
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ. ดร.จุมพล หนิมพานิช
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 3/2553
ISBN/Barcode: 9786165052603
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ถนอมสายตา
กระดาษปก/จำนวนหน้า:
ราคา: ฿ 280 ฿ 140
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2200115 การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช จำนวน 704 หน้า ISBN 9786165051361
ราคา 280 บาท  ลดเหลือ 140 บาท
การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการบริหารงานรัฐบาลไทยในหลายยุคหลายสมัย อันเนื่องมาจากรากฐานแนวคิดจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการภาคเอกชน ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงบทบาทและขนาดของรัฐที่เห็นว่ารัฐที่ดีที่สุดควรมีขนาดเล็ก การนำแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐใหม่มาผสมผสานกับแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตย จึงเหมาะอย่างยิ่งทั้งต่อการปฏิรูประบบราชการของไทย ผู้เกี่ยวข้องกับการปฎิรูประบบราชการไทยในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับรวมทั้งคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไป

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์