41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
รหัสชุดวิชา: 41401อ9-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 2/2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9786165058087
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ดการ์ต
ราคา: ฿ 364
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย( English for Lawyers ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 440บาท ISBN 9786165057929 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 385 บาท ISBN 9786165058087
หน่วยที่ 9. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอนุญาโตตุลาการ ผู้แต่ง อ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ
หน่วยที่ 10. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้แต่ง อ.กุลวรัญ สุโรจน์
หน่วยที่ 11. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์
หน่วยที่ 12. กฎหมายแรงงาน ผู้แต่ง ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
หน่วยที่ 13. กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ ผู้แต่ง อ.ปาริชาต มั่นสกุล
หน่วยที่ 14. กฎหมายสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
หน่วยที่ 15. กฎหมายปกครอง ผู้แต่ง อ.สิริพันธ์ พลรบ

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์